Träningsinformation
Inga aktiviteter kommer att genomföras ute på Midlanda.
Vi har tyvärr blivit uppsagda pga Torsboda bygget

ALL träning skall föranmälas via MiHK´s hemsida senast kl 16:00 dagen före träning.
Det är bara hundar som är anmälda via hemsidan som sätts upp på listan för träning.

 

ALLA hundar fyllda 12 månader är välkomna att träna efter den fasta maskinen.

TRÄNINGSDAG
Onsdag: Ca 18:00
Söndagar: Vi träffas kl. 11:00 för att färdigställa banan, därefter börjar träningen.
Om tävling på lördag körs träning i samband med tävlingsdagen.

Ordning på träningsdagar
Turordningen färdigställs innan träning. Men vi försökar att ha följande ordning. 488m, 283m. Varv/kurvor, Släphare.
Trail/ licenslopp går alltid först.

Kostnad för träning.
Årsavgift:  500 : - (kan bara lösas av medlem i MiHK, är dock valfritt)
Kom ihåg avgiften SKA vara klubben tillhanda innan träningssäsongens början. 
Maskinhare 75:- för varje träningstillfälle.
Släphare 50:-

För att träna ska träningsavgift vara betald innan träningens början. Gäller även årsavgiften. Om du betalar 75:- fast maskin/ släphare 50:- sker det genom kontant betalning på banan med jämna pengar eller via swish 123 517 84 88.

Stödhund i trail/Licenslopp: Gratis

 

B4. Ägarens ansvar vid träning av hund
Hund som inte är färdigvuxen får inte ansträngas så att hundens
utveckling sätts i fara. Unghund får inte utsättas för
träningsmoment på bana efter fast installerad harattrapp före 12
månaders ålder. Det åvilar registrerad hundägare att tillse att
hunden ges tillräcklig vila mellan tävlingar och tävlingslika
träningstillfällen. Tillräcklig vila är minst 2 tävlingsfria dagar
mellan lopp. Som lopp räknas även träning på fast monterad
harmaskin. Den sammanlagt längsta tillåtna distansen en hund
får springa samma dag är 900 meter.

 

Vid licenslopp eller sololicens är det upp till var och en att ordna med domare.
Likadant gäller harförare, ni som ska träna ordnar själva med harförare.
Se lista nedan.

För att få ta licens/tävla med din hund måste detta ha uppfyllts:

D2. Att registreras som tränare

Ansökan för att registreras som tränare görs på angiven blankett som återfinns HÄR
Ansökan skickas till det sällskap som sökanden tillhör. Sällskapen ansvarar därefter för
utbildning samt godkännande av nya tränare enligt föreskrifter från SHCF.
För att registrering som tränare ska kunna medges ska sökanden ha för året gällande medlemskap i till
SHCF anslutet sällskap, samt äga god kännedom om och acceptera de regler, anvisningar och föreskrifter som gäller för hundkapplöpningssporten. Sällskapen rapporterar nya tränare till SHCF som inför dessa i sitt register.
Därefter kan de hundar som tränaren registreras för medges deltagande i tävling.

SHCF kan neka registering av tränare som åsidosätter djurskyddet eller god hundhållning, bryter mot stadgar eller regelverk, sätter hundkapplöpningssportens anseende i fara eller i övrigt uppträder på ett synnerligen osportsligt eller oetiskt sätt.

 

C3. Registrering av hundar
Svenskfödd hund ska registreras i SHCF: s register innan licenstagning/tävling. För registrering av svenskfödd hund krävs att hunden stammar från registrerade föräldrar, att hunden registrerats i SKK, att hunden är ID-märkt enligt gällande bestämmelser samt att ägaren är registrerad i SHCF:s register. För registrering av importerad hund krävs att importen godkänt av berörda myndigheter, samt att hunden omregistrerats hos SKK. Kommer hund från land med av SKK godkänd stambokförare för tävlingshundar samt innehar giltig tävlings-licens eller liknande från detta land, kan SHCF interimistiskt meddela full tävlingslicens under 8 veckor från och med anmälningstillfället.

D6. Licenslopp
Med licenslopp avses lopp för utfärdande av tävlingslicens
bedömda av behörig domare. För deltagande i licenslopp krävs  
att hunden
fått registreringsbevis från SHCF utfärdad.
Hund får delta i licenslopp från 15 månaders ålder.
Sololicenslopp kan utföras över banans sprint eller medeldistans.

Licensloppet ska innehålla minst två stödhundar och kan utföras
över medel- eller kortdistans. Med stödhund avses löpsäker
hund som har eller har haft tävlingslicens och inte fråntagits
denna på grund av oren löpning.

Domare ska godkänna sammansättningen av loppet innan start.


För licenslopp gäller att deltagande licenshund ska passera eller
passeras av minst en av de i övrigt deltagande hundarna på ett
sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet
härigenom kan bedömas.Domare ska godkänna sammansättningen av loppet innan start.


För licenslopp gäller att deltagande licenshund ska passera eller
passeras av minst en av de i övrigt deltagande hundarna på ett
sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet
härigenom kan bedömas.I trial och licenslopp ska samtliga hundar vara tävlingsutrustade.

Hund ska underkännas i licenslopp om:
1. Den inte klarar startmomentet.
2. Den inte jagar tillfredställande.
3. Den har svårigheter med kurvtagningen.
Om hund underkänns i licenslopp får hunden inte delta i nytt
sådant lopp förrän 10 dagar förflutit räknat från dagen efter det
underkända loppet. Mellan licenslopp ska tillräcklig vila tillämpas.
Detsamma gäller om licenslopp bedöms som ej bedömbart.

 

E12. Trial
Ett godkänt trial ska innehålla minst 3 hundar. Hundar som fyllt
sju, eller greyhounds som fyllt sex, kan dock erhålla klass genom
ett sololopp, T1. På samma sätt kan hundar erhålla klass genom
sololopp på distansen stayer, oavsett ålder. Genomförd T1 ska
anmälas till förbundet.

Trail/licensrapport

 

Aktuella A och B domare i klubben
A-Domare (Behörighet att döma tävlingslopp, licenslopp och trial.)
Camilla Johansson  070-643 31 17
Marcus Eriksson 070-333 57 70
Owe Östberg 070-642 91 21


B-Domare (Behörighet att döma licenslopp och trial.)
Maria Karlsson  070- 313 10 81
Lena Klöfver   0730-50 08 40
Catrin Sandgren  070-310 13 68