BLI MEDLEM

 

Kontakta utbildningsansvarig Lena Klöfver E-mail eller klubbens sekreterare Catarina Södersten  E-mail
för att ansöka om medlemsskap i Midlanda Hundkapp

 

§ 2.02.05
Medlemskap, inträde enskild person.
Medlem antas i sällskapet av styrelsen efter särskild skriftlig ansökan. Medlemsansökan får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta förbundets eller sällskapets intressen. Medlem som uteslutits av förbundsstyrelsen kan inte beviljas inträde i sällskap utan omprövning av förbundsstyrelsen. Beslut om avslag på medlemsansökan fattas av sällskapets styrelse efter samråd med förbundsstyrelsen. Medlem som antagits av sällskapet ska följa förbundets stadga och normalstadga för sällskap, regelverk och anvisningar.

 

För att få ta licens/tävla med din hund måste detta ha uppfyllts:

D2. Att registreras som tränare

Ansökan för att registreras som tränare görs på angiven blankett som återfinns på SHCFs hemsida. Ansökan skickas till det sällskap som sökanden tillhör. Sällskapen ansvarar därefter för utbildning samt godkännande av nya tränare enligt föreskrifter från SHCF. För att registrering som tränare ska kunna medges ska sökanden ha för året gällande medlemskap i till SHCF anslutet sällskap samt SKK, samt äga god kännedom om och acceptera de regler, anvisningar och föreskrifter som gäller för hundkapplöpningssporten. Sällskapen rapporterar nya tränare till SHCF som inför dessa i sitt register. Därefter kan de hundar som tränaren registreras för medges deltagande i tävling.

SHCF kan neka registering av tränare som åsidosätter djurskyddet eller god hundhållning, bryter mot stadgar eller regelverk, sätter hundkapplöpningssportens anseende i fara eller i övrigt uppträder på ett synnerligen osportsligt eller oetiskt sätt.

 

C3. Registrering av hundar
Svenskfödd hund ska registreras i SHCF: s register innan licenstagning/tävling. För registrering av svenskfödd hund krävs att hunden stammar från registrerade föräldrar, att hunden registrerats i SKK, att hunden är ID-märkt enligt gällande bestämmelser samt att ägaren är registrerad i SHCF:s register. För registrering av importerad hund krävs att importen godkänt av berörda myndigheter, samt att hunden omregistrerats hos SKK. Kommer hund från land med av SKK godkänd stambokförare för tävlingshundar samt innehar giltig tävlings-licens eller liknande från detta land, kan SHCF interimistiskt meddela full tävlingslicens under 8 veckor från och med anmälningstillfället.

 

C4. ID-bok
För identifiering av hund i samband med tävling, trial, licenslopp och införande av veterinäranteckningar m.m. tillhandahållersällskapen en ID-bok. Registrator för in de grunduppgifter som ligger till grund för hunds tävlingsregistrering i hunds ID-bok. Vid tävlingsregistrering kan en fullständig beskrivning av hunds utseende noteras av en av SHCF utsedd registrator. Noteringen ska i så fall göras i hunds ID-bok och stämplas av SHCFs registeransvarig.

 

MEDLEMSAVGIFT MIhk 2018

Fullt beltalande 750 :- 
Familjemedlem 200 :-
Stödmedlem 200 :-
Ungdom (under 18 år) 100 :-
Sätts in på MiHKs bankgiro: 311-4865
(Kom ihåg att ange vem/vad du betalar för)